top of page
Rosa Himmel

Smrt ili život?

Znate li gdje ćete provesti vječnost?

Odgovor možete pronaći ovdje.

Odvojite nekoliko minuta i znate kuda ide putovanje nakon vašeg zemaljskog života.

Poreklo svega bića

Sigurno ste se već zapitali:

Gdje da idem kad umrem?

Postoje li uopće bog i đavo?

Ako da, šta trebam učiniti tako da posle mogu biti na nebu (kraljevstvu Božijem). i kako mogu spriječiti da ću završiti u paklu (đavoljem carstvu) ili u carstvu smrti i da ću biti suđen pred Bogom za sve svoje prijestupe?

Samo ću se ukratko osvrnuti na pitanje da li postoji Bog. Odakle dolazi sve što jesmo i što je oko nas? To sve u roku od nekoliko godina milijarde od nekog velikog praska Trebalo je nastati ni iz čega je čudna ideja.

Materija ne može nastati ni iz čega slučajno, koji čovjek u svom visoko razvijenom obliku danas nije u stanju da se proizvede? Čovjek ne može formirati ni jednu živu ćeliju, a kamoli da napravim vlat trave, čak bi imao na raspolaganju potrebne elemente i ne bi morali da ih stvaraju ni iz čega.

To je zato što je svaka stvar sve vidljivo, ima duhovno poreklo a naš Bog je Duh. I zaista najviši i najmoćniji u cijelom svemiru. On je stvorio sve! On je početak i kraj. Progovorio je i bilo je! Samo je napravio celu zemlju sa celim univerzumom oko sebe, da bi nas ljude konačno stavio na nju, tako da možemo imati gde da živimo. I On nam govori u svojoj Riječi (Biblija je Riječ Božja), kako je sve stvorio.

Kao i mi kada očekujemo potomstvo, pripremiti sve za naše dijete u kući unaprijed, tako je Bog to uradio. I On je to učinio iz svoje ljubavi. Bog ne samo da ima ljubav, on je ljubav. On voli sve podjednako!

Teorija evolucije nikada nije dokazana niti je ikada uočeno porijeklo nove vrste života. Da nas je Bog stvorio iz evolucije, onda bi On to tako zapisao u Svojoj Reči. On sigurno ne bi imao problema s tim (Bog ionako nema problema). Ne, kaže Biblija On ima prvog čoveka Adam, nastala iz tla polja (može se pročitati u Bibliji u 1. Mojsijevoj knjizi, poglavlje 2, stih 7) i svoju ženu koju je izgradio od Adamovog rebra (Postanak 2:21). On nas je stvorio na svoju sliku (Postanak 1:27).

Ovo je ono što nam Bog kaže u svojoj Reči i ovo je istina, jer On je istina.

Ali kako možemo sa sigurnošću znati da je Biblija istinita?

Biblija je jednostavno jedinstvena knjiga. Napisalo ju je više od 40 autora u periodu dužem od 1600 godina napisano od Postanka do Otkrivenja. To je rezultiralo knjigom koja čini celinu od prve do poslednje stranice.

Mi hrišćani verujemo da je Bog nadahnuo ljude da zapišem te stvari i na kraju ih oblikuje u knjigu. Kao rezultat toga, Biblija je jedina osnova za nas Upoznavanje Božje ličnosti i Njegove volje.

Biblija počinje u Starom zavjetu sa formiranjem zemlje, prvi čovek odvajanje od Boga kroz grijeh do vremena gde Isus Hrist dolazi na zemlju oko nas kroz njegovo djelo otkupljenja, kroz njegovu krv da se pomire sa Bogom.

Novi zavjet nam omogućava da se osvrnemo na krst, pokazuje nam poruku spasenja (evanđelje). i ono što smo mi kao vjernici od toga naslijedili.

Testament uvijek pokazuje preživjelima njihovo naslijeđe.

Isto ovdje.

Biblija nas nastavlja voditi kroz vrijeme do Drugog dolaska Isusa Krista, do Vječnog suda.

Biblija je puna proročkih izjava (preko 6000) od kojih je više od polovine dokazano ispunjeno!

Godine 1947, u Kumranskoj oblasti Mrtvog mora, jedan pastir je pronašao spise između ostalog kompletna knjiga (svitak) proroka Isaije, oko 700 godina pre Hrista posebno tačna predviđanja pisao o životu i smrti Isusa Hrista. Na primjer, pročitajte 53. poglavlje Izaije.

To je nateralo učenjake i naučnike celog sveta da sednu i primete, jer je kasnije naučno dokazano da da ovi svici datiraju od 1. do 2. vijeka prije nove ere.

izjave mnogih ljudi, da su ovi spisi napisani kasnije, Naime, nakon što se to dogodilo, time su opovrgnuti. Osim toga, time je dokazana tačnost modernih kopija, u kojima postoje samo mala odstupanja, što znači da odstupanja uopće nema. U ovom trenutku ne želim da ulazim u ovu temu detaljnije zbog prostora, ali upućujem vas na internet adresu u kojoj se nalaze ove i mnoge druge stvari koji se bave pitanjem da li je Biblija istinita:

www.lifehopeandtruth.com

Sa tiražom od 200 do 300 miliona primjeraka godišnje, Biblija je bestseler svih vremena i, štoviše, najpreciznije sačuvani spis koji je ikada postojao.

Đavo je nastavio pokušavati da uništi Reč Božiju ili da ga zatvori za ljude.

On ubeđuje ljude da je Biblija ionako samo za određenu grupu ljudi i da ionako ne razumiju tu riječ.

On za to ima razloga: ON ZNA PORUKU SPASA KOJA SE TU SADRŽI, IZGLEDAJTE PAKAO I NASTANITE RAJ!

Luka 21:33 kaže: "Nebo i zemlja će proći, ali moje riječi neće izblijedjeti"

Sigurno je svima jasno da je Bog, koji je sve stvorio, takođe je u stanju da zaštiti Njegovu Reč, inače bismo bili lišeni svake osnove da ga upoznamo.

Najveći poklon​

Ali sada na najvažniji dio ove poruke. Šta treba da uradim da se pomirim sa Bogom, provesti vječnost na nebu u prisustvu Boga?

Ovdje se pokazuje ljubav i milost Božja, jer je tako lako da je za mnoge ljude čak i previše lako. Ali Božja Riječ nam daje vrlo jasne informacije o tome i to nam takođe vrlo jasno govori kako NE raditi i tu želim da počnem.

U Rimljanima 3:20 piše: „Jer djelima zakona niko se neće opravdati pred njim; nego po zakonu dolazi spoznaja grijeha“

I Galatima 2:21 kaže: „Ni na koji način ne zanemarujem milost Božiju; jer ako bi pravednost došla kroz zakon, tako da bi Hrist umro uzalud."

Ali i ovdje na mnogim drugim mjestima piše da se ne opravdavamo ispunjavanjem zapovijesti (zakona). Pravda je sposobnost imati u prisustvu Boga bez grižnje savjesti ili osjećaj krivice, osude ili inferiornosti.

Zakon je tu da prepoznamo grijeh i tako upoznajte Boga.

Bog nema ništa zajedničko sa grehom. Bog voli ljude! Ali On mrzi grijeh!

Grijeh je došao na svijet padom đavola. svi smo zgrešili ti također, i svima nam je potrebno iskupljenje ti takođe.

"Svi su sagriješili i izgubili su slavu Božiju." Rimljanima 3:23

Ali šta možemo učiniti ako se ne možemo spasiti dobrim djelima?

U Luki 18:26+27 Isus kaže prije svog raspeća, kada su ga ljudi pitali ko se onda može spasiti, da je ljudima ionako nemoguće a to je jedino moguće Bogu. Samo nas Bog može izvući iz ove nevolje! I On je to učinio preko svog Sina Isusa Hrista.

„Jer Bog je toliko zavoleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina, da nijedan koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni.“ Jovan 3:16

Ali šta se dešava kada odlučimo vjerovati u djelo otkupljenja Isusa Krista na križu Golgote?

Biblija nam daje vrlo jasno objašnjenje ovoga.

U Jevanđelju po Jovanu 3:3, Isus kaže Nikodimu: „Amen, amen, kažem ti: Ako se neko ne rodi ponovo, on ne može vidjeti kraljevstvo Božije."

Kad god Isus kaže "Amen, amen" što se prevodi "Zaista, zaista" znači, Isus je ovom odlomku dao poseban značaj. Dozvolite mi da ovo ukratko objasnim taj čovek je duh poseduje dušu (čula, osećanja, um). i živi u jednom telu (1. Solunjanima 5:23).

Isus nam kaže u 3. poglavlju Jevanđelja po Jovanu, da nakon našeg normalnog fizičkog rođenja naš duh se mora ponovo roditi, ući u kraljevstvo Božije.

Naš duh, koji je najvažniji jer određuje našu prirodu, mora se obnoviti. Ono određuje šta želimo i šta radimo.

Naša priroda je pala priroda a naš duhovni otac prije novog rođenja je đavo.

„Tvoj otac je đavo i ti želiš ovo da uradiš šta tvoj otac želi." Jovan 8:44

To zvuči veoma grubo - ali to je istina. Kao što lav ne može postati krava, stalnim jedenjem trave, može li pala osoba postati kršćanin (sin ili kćer Božiji), čineći dobra djela.

Da je tako, Isus ne bi morao umrijeti za nas.

Ne!

Zahtijeva potpunu obnovu unutrašnjeg čovjeka, vašeg uma.

Pri novom rođenju biva istrgnut iz đavolje sfere uticaja i rađa se u Božju porodicu.

Ovo novo rođenje je najveće čudo koje se može dogoditi u vašem životu!

I traži samo jedno od vas: jasna volja koju naglas ispovedaš.

Adam i Eva su stvoreni voljom i kratak čin koji je uslijedio, odvojen od Boga i poprimio đavolsku prirodu (odlučili su se protiv Boga tako što su vjerovali đavolu i u skladu s tim postupali jedući sa drveta spoznaje dobra i zla).

Na isti način možete ponovo okrenuti ploču dobrovoljnom kratkom akcijom. Dobili smo ovu priliku kroz Isusa Krista. On je bio prvi i poslednji koji je držao zapovesti i nije počinio ni jedan grijeh iako ga je đavo stalno iskušavao. O tome možete pročitati u Mateju 4:1-11.

I 1. Petrova 2:22 kaže: "...nije počinio nikakav grijeh i nije bilo varljive riječi u njegovim ustima."

Na taj način je stekao pravo da se preda za naše grijehe.

Pošto nikada nije bilo niti će biti čovjeka bez grijeha, sam Bog je morao postati čovjek, da se žrtvuje za nas. Isus Hrist nije bio mučenik ("Ja sam pastir dobri... i život svoj polažem za ovce... niko mi ga ne uzima, nego se odričem."). Jovan 10:14-18.

Božji plan je bio da On umre za nas i svojom krvlju oprao sve naše grijehe.

"...On nas voli i svojom krvlju nas je otkupio od naših grijeha." Otkrivenje 1:5

Isus Krist nas je oslobodio svih grijeha ma koliko teški bili! Nakon smrti idemo pravo u raj bez međustanice (čistilište).

Pavle, o kojem je napisan veći dio Novog zavjeta, sigurno je počinio jedan od najgorih grijeha koji se mogu počiniti pred Bogom prije svog obraćenja: U to vrijeme je masovno progonio, zatvarao, maltretirao i ubijao prve kršćane koji vjeruju.

Kada mu se Isus ukazao na putu za Damask, nazvao Ga je "Gospod". i prihvatio ga kao gospodara odmah se ponovo rodio (Dela 9:1-9).

Od tog trenutka Paul se potpuno promijenio i postao je jedan od najrevnijih hrišćana koji su ikada postojali.

Ili razmislite o zločincu koji je razapet pored Isusa. U času svoje smrti on je takođe ispovedio svoju veru, govoreći: "Isuse, sjeti me se kada dođeš u svoje kraljevstvo." Isus mu odgovori: „Amen, kažem ti: Danas ćeš biti sa mnom u raju." Luka 23:42+43

Da je bilo iskupljenja kroz čistilište, ovaj čovjek bi to zaslužio. Ali Isus je rekao: "DANAS ćeš biti sa mnom u raju." Bog nikada ne spominje takvo mjesto u svojoj Riječi a ni to ne postoji! To samo pokušava da odvrati ljude od pravog evanđelja, zaista dobrih vijesti.

Spasenje se ne može zaslužiti odlaskom u crkvu, ma koliko puta, ni sa tri kapi na glavi. Ne! Krštenje u vodi je sakrament za vjernika kršćanina, koji već vjeruje u Isusa Krista i tako to objavljuje pred vidljivim i nevidljivim svijetom.

U Mateju 18:3 Isus kaže: "Amen, ovo vam kažem, ako se ne pokajete i ne postanete kao djeca, ne možete ući u kraljevstvo nebesko."

Jednako bespomoćna i oskudna kao što su bebe pred svojim roditeljima, mi smo pred Njim jer ne možemo ništa učiniti sami da dobijemo odobrenje pred Njim, da budemo pravedni pred Njim.

Bog želi da mu vjerujemo koliko mala djeca vjeruju svojim roditeljima. Trebamo Mu se predati, vjerovati Njegovoj Riječi i prihvatite dar spasenja. Bog želi samo naš slobodni pristanak, bez koje ne može ništa.

Na kraju, ne preostaje nam ništa čime bismo se mogli pohvaliti.

To je samo Njegova milost!

Efežanima, 2. poglavlje, stihovi 8+9: „Da, blagodaću ste došli do spasenja zbog vjere, a ne zbog sebe - to je Božji dar; ne po djelima, da se ko ne hvali."

Naravno da treba nakon što si Isusa učinio svojim Gospodarom, ne tražiti grijeh. Ali razlog zašto više ne grešiš sada bi trebalo biti drugačije.

Sa Isusom, nova vrsta ljubavi dolazi u vas. Ljubav koja može da voli i ljude koji su neprijateljski nastrojeni prema vama.

Ova nova ljubav u vama prema Bogu a vašim bližnjima jeste to vas tjera da činite dobro i da više ne griješite.

Biće iz slobodnog srca ne iz prinude jer moraš nešto zaraditi.

Pavle piše u Galatima 5:4 „Dakle, ako hoćete da budete opravdani zakonom, nemate više ništa sa Hristom: pao si iz milosti."

Ovdje Paul ponovo prelazi na stvar. Svako ko misli ipak je morao nešto da uradi da bi se spasio, NIJE otkupljen jer na kraju ne veruje u jevanđelje.

ne moraš više ništa da radiš ali možeš.

U Jovanu 14:6 Isus je rekao: „Ja sam put i istina i život; niko ne dolazi Ocu osim kroz mene."

Slava Gospodu!

Zar nemamo divnog Boga?

I sve je tako lako!

On samo želi da vjerujete Njegovoj Riječi i Isusu i reci mu to.

Rimljanima 10:9+10 kaže: "...jer ako priznaš ustima: Isus je Gospod i vjeruj u svoje srce: Bog ga je podigao iz mrtvih ovako ćeš biti spašen. Ko srcem veruje i ustima priznaje, dobiće pravednost i spasenje."

Sada imate izbor.

Smrt ili život?

Želite li vjerovati u religiju koja vam daje boga Gdje morate zaraditi svoje spasenje i nikad niste sigurni jesi li uradio dovoljno?

Religije su đavolje najjače oružje jer on njime okupira ljude i tako sprečava da traže ovog pravog jedinog Bo
ga.

Ili želite da verujete Bogu koji iz ljubavi i blagodati ovo spasenje već učinio za vas preko Njegovog Sina Isusa Hrista?

Vi samo trebate prihvatiti ovo spasenje za sebe u vjeri i ne morate više da brinete o tome ako ste uradili dovoljno, jer više ne možete!

Ti znaš, Bog ne želi ništa više nego da provedem vječnost s vama u Njegovom kraljevstvu. Ali on nema pravo na to. Vi mu sami morate dati pravo u kojoj vidite djelo otkupljenja Njegovog Sina Isusa Krista prihvatiti za tebe

To je tvoja slobodna odluka, ti nemaš crkvu i niko na ovom svetu ne može da smrša.

Ispod je kratka molitva, putem kojih svoju odluku možete odmah sprovesti u delo. I naći ćete sebe kako radite stvari koje ste radili prije a koje nisu bile u redu, odjednom više ne možete tako lako jer vaša savjest progovara.

Vaša savjest dolazi od duha i on će vam pokazati stvari koji nisu tačni. Jer vaš duh tada više neće htjeti griješiti!

Bitan! Nije molitva ta koja spašava. Kroz ovo što ste upravo pročitali trebalo bi da postoji želja i vera da se rodi u vama da prihvatite Isusa Hrista kao svog Gospoda i Spasitelja.

Mora biti dobrovoljno, bez ikakvog pritiska - tek tada je stvarno.

Ako to osjećate u sebi, sada je pravo vrijeme.


Molitva za primanje novog života:

„Gospode Isuse Hriste, hvala ti, da si došao na ovaj svijet da me iskupiš.

Vjerujem u svom srcu i priznajem svojim ustima, da si ti sin Božiji umro za moje grehe a trećeg dana si uskrsnuo iz mrtvih.
Gospode Isuse Hriste, molim te, uđi u moj život sada i izbavi me od sve moje krivice i grijeha. Dajem ti svoj život i želi da ga u potpunosti prihvatite.


Gospode Isuse Hriste, molim te, uđi u moj život sada i izbavi me od sve moje krivice i grijeha. Dajem ti svoj život i želi da ga u potpunosti prihvatite.Hvala.

Sada sam rođen u porodici Božijoj i neka tebi bože, reci moj otac.

Preklinjem te, Sveti duh, ispuni me svojom moći ko mi pomaže činiti stvari Božije. vodi me putevima koje ste mi pripremili i odvedi me na mjesto koji si mi odredio.

U ime Isusa Hrista. Amen."

Slava Gospodu! Sada si Božje dete! Otkupljeni ste i nakon svog zemaljskog života otići ćete kući našem Ocu na nebu. Ovo je sigurno i sada ste slobodni.


Ništa više ne možete dodati svom spasenju. Vi ste potpuno novi.

2 Korinćanima 5:17 kaže: „Dakle, ako je neko u Hristu, pa on je nova kreacija: Staro je nestalo, novo je postani!

Pozivam i tebe

www.diehimmelsschule.deI uvek zahvaljujte za sve Bogu i Ocu u ime Gospoda naše
g Isusa Hrista

 

bottom of page